Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane sporządzeniem czynności notarialnej proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią Notarialną, w celu ustalenia niezbędnych dokumentów, które należy do niej przedłożyć. Wszelkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginale przed dokonaniem czynności notarialnej.

Do sporządzenia czynności notarialnej niezbędne jest wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby stawającej do czynności (paszport, karta pobytu).

Poniżej podstawowy wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego danego rodzaju:

I. Umowa zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 • dowody osobiste osób biorących udział w czynności, a w przypadku gdy osoba stawająca do aktu jest pełnomocnikiem strony sporządzanej umowy również wypis aktu pełnomocnictwa
 • w przypadku gdy stroną umowy jest osoba prawna: numer KRS, umowa/statut spółki, uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości
 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za lokal mieszkalny

II. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dowody osobiste osób biorących udział w czynności, a w przypadku gdy osoba stawająca do aktu jest pełnomocnikiem strony sporządzanej umowy również wypis aktu pełnomocnictwa
 • w przypadku gdy stroną umowy jest osoba prawna: numer KRS, umowa/statut spółki, uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie prawa
 • numer księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa
 • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu
 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu
 • zaświadczenie ze Spółdzielni o braku zaległości w opłatach za lokal mieszkalny

III. Umowa zbycia nieruchomości gruntowej/działki

 • dowody osobiste osób biorących udział w czynności, a w przypadku gdy osoba stawająca do aktu jest pełnomocnikiem strony sporządzanej umowy również wypis aktu pełnomocnictwa
 • w przypadku gdy stroną umowy jest osoba prawna: numer KRS, umowa/statut spółki, uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości
 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy nieruchomość została nabyta w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z właściwego Starostwa Powiatowego, a w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta dokumenty te z adnotacją, że są przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu / decyzja o warunkach zabudowy
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy informujące o tym, czy działka znajduje się na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 • zaświadczenie z właściwego Starostwa Powiatowego informujące o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz czy były wydane decyzje na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
 • wyciąg z wykazu zmian gruntowych (gdy występują zmiany gruntowe)

IV. Umowa majątkowe małżeńskie

 • dowody osobiste osób biorących udział w czynności
 • odpis aktu małżeństwa

V. Akty poświadczenia dziedziczenia

 • dowody osobiste osób biorących udział w czynności
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy
 • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy
 • testament spadkodawcy (jeżeli został sporządzony)
 • numer PESEL spadkodawcy
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku