Czynności notarialne

Zgodnie z treścią art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, do których strony są zobowiązane lub pragną im nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska:

1) sporządza akty notarialne 

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

5) sporządza poświadczenia 

6) spisuje protokoły

7) sporządza protesty weksli i czeków

czynności notarialne gdynia

8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

9) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności

10) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

11) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

12) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

13) sporządza inne czynności notarialne wynikające z odrębnych przepisów.

Należy pamiętać, że oryginał aktu notarialnego sporządzany jest w jednym egzemplarzu i przechowywany jest w Kancelarii Notarialnej, natomiast stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym, wydawane są w dowolnej liczbie – wypisy aktu notarialnego, mające moc prawną oryginału. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.