Kancelaria Notarialna Agnieszka Oleszczuk-Kowalska

Gdynia

Kancelaria Notarialna
Agnieszka Oleszczuk-Kowalska
Notariusz Gdynia


ul. Świętojańska 44/1
81-393 Gdynia

Pokaż dojazd

tel./fax: 58 500 55 25
e-mail: biuro@notariatgdynia.pl


Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane sporządzeniem czynności notarialnej proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią Notarialną, w celu ustalenia niezbędnych dokumentów, które należy do niej przedłożyć. Wszelkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginale przed dokonaniem czynności notarialnej.

Do sporządzenia czynności notarialnej niezbędne jest wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby stawającej do czynności (paszport, karta pobytu).

Poniżej przedstawiono przykładowy wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia danego aktu notarialnego:

I. Umowa zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
- dowody osobiste osób biorących udział w czynności, a w przypadku gdy osoba stawająca do aktu jest pełnomocnikiem strony sporządzanej umowy – również wypis aktu pełnomocnictwa

- w przypadku gdy stroną umowy jest osoba prawna – numer KRS, umowa/statut spółki, uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości

- numer księgi wieczystej
- dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

- w przypadku nabycia w drodze spadku - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku

- zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu

- zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach za lokal mieszkalny

II. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- dowody osobiste osób biorących udział w czynności, a w przypadku gdy osoba stawająca do aktu jest pełnomocnikiem strony sporządzanej umowy – również wypis aktu pełnomocnictwa

- w przypadku gdy stroną umowy jest osoba prawna – numer KRS

- numer księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa

- zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu

- dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

- w przypadku nabycia w drodze spadku - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku

- zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu

III. Umowa zbycia nieruchomości gruntowej/działki
- dowody osobiste osób biorących udział w czynności, a w przypadku gdy osoba stawająca do aktu jest pełnomocnikiem strony sporządzanej umowy – również wypis aktu pełnomocnictwa

- w przypadku gdy stroną umowy jest osoba prawna – numer KRS, umowa/statut spółki, uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości

- numer księgi wieczystej

- dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

- w przypadku nabycia w drodze spadku - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku

- zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu / decyzja o warunkach zabudowy

- wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej

- gdy występują zmiany gruntowe – wyciąg z wykazu zmian gruntowych

IV. Umowa majątkowe małżeńskie
- dowody osobiste osób biorących udział w czynności

- odpis aktu małżeństwa

V. Akty poświadczenia dziedziczenia
- dowody osobiste osób biorących udział w czynności

- odpis aktu zgonu spadkodawcy

- odpisy aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie

- odpisy aktów małżeństwa pozostałych spadkobierców

- testament spadkodawcy (o ile został sporządzony)

- numer PESEL spadkodawcy

- numer księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku

Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska

ul. Świętojańska 44/1, 81-393 Gdynia

Zamknij mapę