Kancelaria Notarialna Agnieszka Oleszczuk-Kowalska

Gdynia

Kancelaria Notarialna
Agnieszka Oleszczuk-Kowalska
Notariusz Gdynia


ul. Świętojańska 44/1
81-393 Gdynia

Pokaż dojazd

tel./fax: 58 500 55 25
e-mail: biuro@notariatgdynia.pl


Czynności notarialne

Zgodnie z treścią art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska:

1) sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego, umowy o dział spadku, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty, zapis windykacyjny, oświadczenia o ustanowieniu służebności, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, umowy, akty założycielskie i statuty spółek prawa handlowego, oświadczenia o przystąpieniu do spółek i objęciu udziałów),

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

3) sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu)

4) doręcza oświadczenia

5) spisuje protokoły (np. protokoły z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu bądŸ odrzuceniu spadku, protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych, protokoły dziedziczenia, protokoły dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także na żądanie strony stawającej niestawiennictwa drugiej strony)

6) sporządza protesty weksli i czeków

7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

9) sporządza inne czynności notarialne wynikające z odrębnych przepisów.

Należy pamiętać, że oryginał aktu notarialnego sporządzany jest w jednym egzemplarzu i przechowywany jest w Kancelarii Notarialnej, natomiast stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym, wydawane są – w dowolnej liczbie - wypisy aktu notarialnego, mające moc prawną oryginału. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.

Notariusz Agnieszka Oleszczuk-Kowalska

ul. Świętojańska 44/1, 81-393 Gdynia

Zamknij mapę